غشاهای نانو فليتراسيونی پلی وينيل كلرايد

به گزارش وینوپلاستیک، با توجه به چالش عظيم كمبود آب انسانی به دليل افزايش جمعيت جهان  و محدود بودن منابع آبی و همچنين آلودگی آب های آشاميدنی كه يكي از چالش های زيست محيطی است، محققان به اين نتيجه رسيدند كه به يک روش نياز است تا عمليات فيلتراسيون را بر روی آب های آلوده انجام دهند. يكی از روش های فيلتراسيون استفاده از غشا است. پس از تحقيقات متوالی آن ها، فيلتراسيون زمينه غشاهای نانو فيلتراسيونی پلی وينيل كلرايد به شدت مورد توجه قرار گرفته است .

در رابطه با انواع لوله خم گرم و لوله و اتصالات بیشتر بخوانیم.

غشاهای پليمری يكی از روش های خالص سازی فيزيكی شيميايی آب است. اين روش در مقابل روش های جدا سازی ديگری همچون تقطیر بسیار ارزان تر است. قابل ذكر است كه استفاده از يک ماده مناسب می تواند عملكرد غشا را بهبود دهد و بر روی شرايط جداسازی اثر مثبتی بگذارد.

استفاده از نانو ذره های آبدوست يك گزينه مناسب برای بهبود عملكرد غشا معرفی شده اند زيرا كه خواص ضد رسوب را افزايش مي دهند. در اين ميان پلی وينيل كلرايد با توجه به خواص مكانيكی عالی، ارزان بودن و به راحتی در دسترس بودن بسيار محبوب است و انتخاب محققين است ولی با توجه به آبگريز بودن پی وی سی ممكن است عبور پذيری آب كاهش يابد كه با استفده از نانو ذرات كه ميزان خلل و فرج غشا را افزايش می دهند اين مشكل رفع شده است.

غشاهای پليمری

ناو ذره ای كه براي محققان قابل توجه است و در اين روش استفاده شده است گرافن می باشد كه خواص آبدوستی بالا، و پخش مناسب ويژگی اصلی آن می باشد. 

در اين غشا استفاده از نانو ذره گرافن بر جذب مواد رنگی از فاضلاب های صنعتی موثر بوده است و عبور دهی آب با افزودن نانو ذره 56 درصد افزايش يافته است كه بيانگر افزايش سرعت تسويه فاضلاب با اين روش است.

اميد است كه در آينده در تمامی كشور های جهان اين روش تجاری سازي شده باشد تا به محيط زيست كمكی بشود.

منبع: science direct

‫5/5 ‫(1 نظر)