استفاده از پسماند حاصل از بازيافت پلاستيك ها در تقويت بتن و پليمر

به گزارش واحد تحقیق و توسعه وینوپلاستیک- محقين به اين نتيجه رسيده اند كه می توان به جای بازيافت پلاستيک ها، يک محصول مفيد از آن ها توليد كرد كه همين امر سبب افزايش گستره اقتصادی پلاستيک ها می شود همچنين بازيافت كنندگان پلاستيک به دليل ارزان بودن قيمت نفت سود زيادی بدست نمی آورند بنابراين فقط در حدود 15 درصد از كل پلاستيک ها بازيافت می شود.

پژوهشگران دانشگاه رايس اذعان داشته اند كه با انجام فرآيند پيروليز (حرارت دادن يک ماده بدون سوختن آن) بر روی زباله های پلاستيكی و با بكارگيری فرآيند هايی خاص می توان آن ها را تبديل به منومر و روغن كرد كه از منومر برای ساختن پلاستيک جديد و از روغن در كاربرد های ديگر استفاده می گردد.

در رابطه با انواع لوله نشکن و لوله سایز بزرگ بیشتر بخوانیم.

همچنين درپيروليز مقداری  خاكستر باقی می ماند كه در ظاهر ارزش چندانی ندارد اما با بررسی های صورت گرفته توسط محققين آن ها توانسته اند خاكستر حاصل از پيروليز پلاستيک ها را به گرافن تبديل كنند و سپس گرافن حاصل شده را برای تقويت بتن و مواد پليمری و همچنين افزايش مقاومت فشاری آن ها به بازار عرضه كنند.

افزايش مقاومت فشاری سبب می شود تا بتن قوی تر عمل كند و بتن هر چه  قوی تر باشد سبب استفاده كمتر از آن در سازه ها و جاده ها می شود كه همين امر كاهش آلودگی زيست محيطی و انر‍‍ژی را به دنبال خواهد داشت.

در كشوری مانند آمريكا حجم ساليانه خاكستر باقی مانده حدود 50000 تن می باشد كه تحقيق مذكور ميزان اهميت توانايی استفاده مجدد از خاكستر را بيان می كند.

 

‫5/5 ‫(1 نظر)